Vancouver Slovak Mission Society.

Pamätnica k 60. výročiu

V tomto roku 2020, v roku 60. výročia založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, členovia VSMS (Vancouver Slovak Mission Society) plánujú vydať Pamätnicu – historickú publikáciu o živote Slovákov, ktorí boli členmi Slovenskej ktorí sa podielali na vzniku, udržovaní a zvelaďovaní farnosti a na zachovaní kultúrneho dedičstva na západe Kanady v predvojnových i povojnových rokoch ako aj v uplynulých “nedávnych” desaťročiach a v súčasnosti.

Publikácia bude venovaná mnohorakým zložkám slovenského krajanského života vo Vancouveri a v okolí v uplynulých desaťročiach, začínajúc náboženským životom, cez spolkový život, kultúrny, politický, spoločenský, vzdelávací až po športový a zábavný.

Zvláštnu pozornosť chceme venovať činnosti slovenských jezuitov, ktorí stáli pri zrode farnosti a ktorí sa aktívne podielali pri udržaní viery otcov a slovenského povedomia počas ich takmer 50-ročného účinkovania (1950-te až 1990-te roky) medzi našimi spolurodákmi. Rovnakej pozornosti sa bude tešiť činnosť mladých kňazov banskobystrickej diecézy, ktorí pôsobili medzi nami viac ako 15 rokov.

Uplynulé 3 roky, hlavne 59. rok  našej farnosti, ktorý sme prežili skoro celý bez slovenského kňaza, sú tiež plné zaujímavých udalostí, ktorých opis nebude chýbať v našej Pamätnici.

Samostatné kapitolky chceme venovať slovenským organizáciam, ktoré boli aktívne v našej komunite, ako 1. Slovenskej Katolickej Jednote, Kanadskej Slovenskej Lige, a tiež slovenskému amatérskému divadlu, slovenskej škole, rôznym speváckym súborom, hudobným skupinám a tiež udalostiam a podujatiam, ktoré udržovali národné povedomie.

Predkladáme vám návrh obsahu Pamätnice.

60 rokov Slovenskej Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstrer

Pamätnica

Navrhovaný obsah – Zoznam kapitol a podkapitol Pamatnice

 1. Predslov
 2. Namiesto úvodu
 3. Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster
 4. Slovenská farnosť v New Westminster
 5. Kňazi vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster
  • 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ
  • 1969-1976 Fr. John Zabka, SJ
  • 1976-1981 Fr. Joseph Svec, SJ
  • 1981-1993 Fr. Wiliam Lacko, SJ
  • 1993-1999 Fr. John Kadlec, SJ
  • 1999-2002 Fr. Jozef Menus
  • 2002-2007 Fr. Juraj Kopanicky
  • 2007-2007 Fr. Gabriel de Chadarevian, OP
  • 2008-2017 Fr. Juraj Kopanicky
  • 2017-2018 Fr. Rastislav Kršiak, SVD
  • 2018-2019 Mons. Rossi
  • 2019-present Fr. Pavol Gera
 6. Sviatosti
  • Krst
  • Birmovka
  • Sviatost Oltarna
  • Pokánie
  • Pomazanie nemocných – Pohreb
  • Posvätenie kňazov
  • Manželstvo
 7. Liturgický rok vo farnosti
  • Advent
  • Vianoce
  • Veľká Noc
  • Máj – mesiac p. Márie, Deň Matiek
  • Sv. Cyril a Metod
 8. Služba vo farnosti
  • Život v modlitbe – modlitbové spoločenstvá
  • Miništranti
  • Organisti
  • Speváci
  • Farska rada
 9. Organizácie a spolky
  • CWL
  • Nezávislý slovenský podporný spolok – NSPS. (pozri vyššie)
  • Kanadská Slovenská Liga
  • 1.Slovenská Katolícka Jednota
  • VSMS
 10. Národné, kultúrne, spoločenské podujatia
  • Oslavy výročia farnosti
  • Oslavy slovenských výročí
  • Rodinné oslavy (krstiny, svatby, životné jubileá, pohreby)
  • Pikniky
  • Tanečné zábavy
  • Obed pre seniorov
 11. Záujmové skupiny
  • Divadlo
  • Farská knižnica
  • Hudobné skupiny
  • Slovenská škola
  • Tanečné skupiny
  • Spevácke súbory
  • Poľovníci
 12. Misie a Púte
 13. Vzácne návštevy vo farnosti
 14. Historia kostola – prehlad stavebných úprav, úprav vnútrajšku
 15. Starí a noví farníci – mená, ktoré sa zachovali
 16. Čo pre mňa znamená farnost
 17. Činnosť jezuitov v Kanade
 18. Rôzne emigrantské príbehy
 19. Úsmevné historky
 20. Stručná kronika farnosti
 21. História v obrázkoch
 22. Naši sponzori
 23. Poďakovanie

Je to “mega” plán? Je.

Podarí sa nám ho splniť “do bodky”? Určite nie.

Koľko sa nám podarí splniť z tohto plánu? To bude záležať koľko nadšencov priloží ruku k dielu.

Potrebujeme aj Vašu pomoc. Máte fotografie alebo iné materiály, ktoré by sa hodili do hociktorej kapitoly obsahu uvedeného vyššie?

 • Mali ste svadbu v našom kostole? Máte fotografie?
 • Krstili ste vaše deti v našom kostole? Mali tam birmovku?
 • Niekto z vašich príbuzných mal pohrebné obrady v našom kostole?
 • Škola, spevokol, miništranti, opravy kostola, fotografie kňazov pri slúžení sv. omše, … videá
 • Máte fotografie alebo filmy zo života farnosti, starých Slovákov, zo Spolkového života?
 • Máte rôzne staré dokumenty, ako pasy, domovské listy, pozývacie listy, cestovné lístly – “šíf karty”?
 • Máte obrázky z modlitebných knižiek, ktoré hovoria o narodení a úmrtí Vašich príbuzných?
 • Máte staré farské buletíny, kalendáre, noviny alebo novinové výstrižky, ktoré hovoria o Slovákoch vo Vancouveri?
 • Máte … ? Čokoľvek, čo sa týka života našej farnosti …

Zapožičajte nám ich. Urobíme z nich kópie a vrátime Vám ich.

Pripraviť a vydať Pamätnicu s navrhnutým obsahom je veľký projekt. Potrebujeme dať dohromady 5-10 člennú aktívnu redakčnú radu.

Chcete sa stať jej členom alebo pomôcť iným spôsobom?

Kontaktujte jozef.starosta@slovakmission.ca 604-992-7564

Čo si myslíte o tomto projekte?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *