Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by PavolG

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JankoB12020-03-12107.2
2JozefS52020-02-20106.0
3EmilyP12019-12-28105.0
4MartinK52020-02-20101.4
5DenisM12019-12-28101.2
6PavolG182020-03-12100.0
7KatkaS12019-12-2897.9
8PavelK32020-02-1396.3
9MiskoO52020-03-1294.9
10MiriamP42020-02-2094.5

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by PavolG
DatePlayersResults
2019-12-28
EmilyPBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.0
:
PavolGBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.3
21 : 9
2019-12-28
KatkaSBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.9
:
PavolGBody pred zapasom: 95.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.8
16 : 21
2019-12-28
DenisMBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.2
:
PavolGBody pred zapasom: 97.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.0
21 : 18
2020-02-13
PavolGBody pred hrou: 97.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4
:
PavelKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8
11 : 8
2020-02-13
PavolGBody pred hrou: 98.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9
:
MiskoOBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6
11 : 5
2020-02-13
MiriamPBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.1
:
PavolGBody pred zapasom: 100.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.0
6 : 11
2020-02-13
PavolGBody pred hrou: 103.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.3
:
MartinKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
7 : 11
2020-02-13
PavolGBody pred hrou: 101.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4
8 : 11
2020-02-13
PavolGBody pred zapasom: 100.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
,
MartinKBody pred zapasom: 101.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.8
:
MiskoOBody pred zapasom: 97.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.7
,
MiriamPBody pred zapasom: 98.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
11 : 6
2020-02-13
PavolGBody pred zapasom: 101.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.5
,
MartinKBody pred zapasom: 102.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.2
:
PavelKBody pred zapasom: 98.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4
,
JozefSBody pred zapasom: 101.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
11 : 9
2020-02-13
MartinKBody pred zapasom: 103.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.4
,
MiriamPBody pred zapasom: 97.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.4
:
PavolGBody pred zapasom: 101.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.3
,
JozefSBody pred zapasom: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
7 : 11
2020-02-13
PavolGBody pred zapasom: 102.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.5
,
JozefSBody pred zapasom: 101.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.0
:
MiskoOBody pred zapasom: 96.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
,
PavelKBody pred zapasom: 98.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.3
11 : 0
2020-02-20
MiskoOBody pred hrou: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 91.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 91.3
:
PavolGBody pred zapasom: 104.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.1
11 : 21
2020-02-20
MiriamPBody pred hrou: 96.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.5
:
PavolGBody pred zapasom: 108.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 110.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 110.3
14 : 21
2020-02-20
JozefSBody pred hrou: 104.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.0
:
PavolGBody pred zapasom: 110.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.7
21 : 18
2020-02-20
MartinKBody pred hrou: 102.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.4
:
PavolGBody pred zapasom: 108.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 110.1
17 : 21
2020-03-12
PavolGBody pred hrou: 110.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.9
:
MiskoOBody pred zapasom: 91.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.9
16 : 21
2020-03-12
PavolGBody pred hrou: 106.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
:
JankoBBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.2
5 : 21