Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by PavelH

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS52020-01-12112.5
2PavelH92020-01-12105.8
3JankaZ52020-01-12101.5
4MarekK32019-12-1597.5
5ZuzkaH62020-01-1286.4

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by PavelH
DatePlayersResults
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
:
PavelHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.4
17 : 15
2019-12-15
JankaZBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.6
:
PavelHBody pred zapasom: 99.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
5 : 11
2019-12-15
PavelHBody pred hrou: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.3
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.7
11 : 5
2019-12-15
PavelHBody pred hrou: 104.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.0
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.5
3 : 11
2019-12-15
MarekKBody pred zapasom: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.8
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 97.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4
:
PavelHBody pred zapasom: 101.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.3
,
JozefSBody pred zapasom: 103.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.8
21 : 18
2019-12-15
JankaZBody pred zapasom: 97.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.1
,
PavelHBody pred zapasom: 100.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.9
:
MarekKBody pred zapasom: 101.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.5
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 98.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.3
21 : 16
21 : 15
21 : 10
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 102.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.4
,
JozefSBody pred zapasom: 102.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.1
:
PavelHBody pred zapasom: 104.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.7
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 94.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.5
21 : 10
21 : 17
21 : 13
21 : 14
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 106.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.6
,
PavelHBody pred zapasom: 100.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 90.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 90.7
,
JozefSBody pred zapasom: 107.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.3
21 : 17
22 : 20
17 : 21
23 : 21
2020-01-12
JankaZBody pred zapasom: 106.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.5
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 90.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 86.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 86.4
:
PavelHBody pred zapasom: 100.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.8
,
JozefSBody pred zapasom: 107.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 112.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 112.5
9 : 21
14 : 21
9 : 21
17 : 21