Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games by MartinK

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS142020-03-05117.3
2JozefD32020-03-05104.4
3PavolG52020-02-20102.3
4JankoB22020-03-05100.6
5MiskoO92020-03-0599.0
6JankaZ62020-02-0698.9
7PavelK42020-02-1396.7
8MiriamP152020-03-0595.5
9MartinK282020-03-0594.7

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games by MartinK
DatePlayersResults
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4
,
MartinKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4
:
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
,
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.9
18 : 21
14 : 21
16 : 21
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 97.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
,
MartinKBody pred zapasom: 97.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
:
JankaZBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.7
,
JozefSBody pred zapasom: 102.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.7
21 : 17
8 : 21
22 : 20
20 : 22
2020-01-29
MiriamPBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
,
MartinKBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.9
:
JankaZBody pred zapasom: 103.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.1
,
JozefSBody pred zapasom: 103.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.1
17 : 21
15 : 21
21 : 16
2020-02-06
MiriamPBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
,
MartinKBody pred zapasom: 96.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
:
JankaZBody pred zapasom: 104.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.5
,
JozefSBody pred zapasom: 104.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.5
17 : 21
11 : 21
2020-02-06
JankaZBody pred zapasom: 106.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.4
,
MartinKBody pred zapasom: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 90.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 91.0
:
MiriamPBody pred zapasom: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.6
,
JozefSBody pred zapasom: 106.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 110.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 111.0
11 : 21
13 : 21
16 : 21
16 : 21
2020-02-06
JankaZBody pred zapasom: 102.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.9
,
MiriamPBody pred zapasom: 98.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.3
:
MartinKBody pred zapasom: 91.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.6
,
JozefSBody pred zapasom: 111.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 115.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 115.3
9 : 21
18 : 21
16 : 21
11 : 21
15 : 21
18 : 21
2020-02-13
MiskoOBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.1
:
MartinKBody pred zapasom: 94.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.7
11 : 8
2020-02-13
PavelKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.7
:
MartinKBody pred zapasom: 93.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.2
8 : 11
2020-02-13
MartinKBody pred hrou: 95.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.2
:
JozefSBody pred zapasom: 115.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 115.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 115.4
9 : 11
2020-02-13
PavolGBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.3
:
MartinKBody pred zapasom: 95.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1
7 : 11
2020-02-13
MartinKBody pred hrou: 97.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.3
:
MiriamPBody pred zapasom: 95.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
10 : 12
2020-02-13
MiskoOBody pred zapasom: 101.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.2
,
PavelKBody pred zapasom: 98.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.8
:
MartinKBody pred zapasom: 96.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
,
MiriamPBody pred zapasom: 96.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
17 : 21
2020-02-13
PavolGBody pred zapasom: 98.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.4
,
MartinKBody pred zapasom: 97.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.3
:
MiskoOBody pred zapasom: 100.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.2
,
MiriamPBody pred zapasom: 97.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
11 : 6
2020-02-13
PavolGBody pred zapasom: 99.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
,
MartinKBody pred zapasom: 98.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.9
:
PavelKBody pred zapasom: 97.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.3
,
JozefSBody pred zapasom: 115.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 114.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 114.8
11 : 9
2020-02-13
MartinKBody pred zapasom: 98.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.6
,
MiriamPBody pred zapasom: 96.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.8
:
MiskoOBody pred zapasom: 99.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.6
,
PavelKBody pred zapasom: 97.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.7
11 : 8
2020-02-13
MartinKBody pred zapasom: 99.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.9
,
MiriamPBody pred zapasom: 96.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.2
:
PavolGBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.6
,
JozefSBody pred zapasom: 114.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 115.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 115.6
7 : 11
2020-02-20
MartinKBody pred hrou: 98.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
:
JozefSBody pred zapasom: 115.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 117.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 117.6
14 : 21
2020-02-20
MartinKBody pred hrou: 97.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.5
:
MiriamPBody pred zapasom: 96.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.3
21 : 18
2020-02-20
MartinKBody pred hrou: 98.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5
:
MiskoOBody pred zapasom: 98.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.0
22 : 20
2020-02-20
MartinKBody pred hrou: 99.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.2
:
PavolGBody pred zapasom: 100.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.3
17 : 21
2020-03-05
JankoBBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
,
MiriamPBody pred zapasom: 95.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.3
:
MartinKBody pred zapasom: 98.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.3
,
JozefSBody pred zapasom: 117.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 117.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 117.8
13 : 21
21 : 17
2020-03-05
MartinKBody pred zapasom: 98.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.4
,
JozefSBody pred zapasom: 117.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 116.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 116.7
:
JozefDBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.3
,
MiskoOBody pred zapasom: 98.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.2
22 : 20
17 : 21
2020-03-05
JankoBBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.6
,
JozefSBody pred zapasom: 116.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 117.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 117.3
:
MartinKBody pred zapasom: 97.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.0
,
MiskoOBody pred zapasom: 99.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.8
21 : 11
17 : 21
2020-03-05
MartinKBody pred zapasom: 97.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.3
,
MiskoOBody pred zapasom: 98.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.1
:
JozefDBody pred zapasom: 101.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.1
,
MiriamPBody pred zapasom: 95.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.1
15 : 21
21 : 19
2020-03-05
MiriamPBody pred hrou: 96.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.5
:
MartinKBody pred zapasom: 96.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
11 : 13
2020-03-05
MartinKBody pred hrou: 97.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.5
:
MiskoOBody pred zapasom: 98.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.0
10 : 12
2020-03-05
JozefDBody pred hrou: 102.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.4
:
MartinKBody pred zapasom: 96.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.4
11 : 5
2020-03-05
MartinKBody pred hrou: 94.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.7
:
JozefSBody pred zapasom: 117.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 117.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 117.3
10 : 12