Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2020-01-09

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS72020-01-09117.1
2PavelK72020-01-09100.0
3MichalK32020-01-0997.1
4JankaZ72020-01-0988.8

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2020-01-09
DatePlayersResults
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
,
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
:
MichalKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.2
,
PavelKBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.2
21 : 12
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.3
,
MichalKBody pred zapasom: 98.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.7
:
JankaZBody pred zapasom: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.5
,
PavelKBody pred zapasom: 98.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.9
21 : 19
2020-01-09
JozefSBody pred zapasom: 102.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.0
,
PavelKBody pred zapasom: 97.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.5
:
JankaZBody pred zapasom: 101.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.9
,
MichalKBody pred zapasom: 98.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.1
21 : 13
2020-01-09
PavelKBody pred hrou: 99.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.3
:
JankaZBody pred zapasom: 99.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 98.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 98.4
21 : 17
2020-01-09
PavelKBody pred hrou: 101.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.2
:
JozefSBody pred zapasom: 104.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.5
15 : 21
2020-01-09
JozefSBody pred hrou: 106.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.9
:
JankaZBody pred zapasom: 98.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.4
21 : 12
2020-01-09
PavelKBody pred hrou: 99.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 97.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 97.2
:
JozefSBody pred zapasom: 109.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 112.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 112.2
14 : 21
2020-01-09
JankaZBody pred hrou: 95.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 92.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.0
:
PavelKBody pred zapasom: 97.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.0
14 : 21
2020-01-09
JozefSBody pred hrou: 112.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 116.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 117.1
:
JankaZBody pred zapasom: 93.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 88.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 88.8
21 : 14
21 : 11