Vancouver Slovak Mission Society

Ranking


RANKING based on All games at 2019-12-15

RankPlayer# of gamesLast game datePoints
1JozefS52019-12-15106.7
2PavelH62019-12-15105.5
3MarekK62019-12-15104.9
4JankaZ52019-12-1595.9
5ZuzkaH62019-12-1589.5

Ranking constants

Start points: 100
Delta for G2: 40%
Extra for G2: 1%
Delta for G4: 20%
Extra for G4: 0.5%

All games at 2019-12-15
DatePlayersResults
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 103.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 103.7
:
JankaZBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.4
11 : 2
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 103.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.5
:
PavelHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.6
17 : 15
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 104.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 108.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 108.5
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.0
11 : 1
2019-12-15
MarekKBody pred hrou: 108.5
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 109.2
:
JozefSBody pred zapasom: 100.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 99.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 99.6
11 : 9
2019-12-15
JankaZBody pred hrou: 96.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.2
:
PavelHBody pred zapasom: 99.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 101.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 101.9
5 : 11
2019-12-15
JankaZBody pred hrou: 94.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.5
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.6
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 96.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 96.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 96.8
10 : 12
2019-12-15
JankaZBody pred hrou: 93.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 91.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 91.2
:
JozefSBody pred zapasom: 99.6
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 102.1
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 102.2
4 : 11
2019-12-15
PavelHBody pred hrou: 101.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.3
:
ZuzkaHBody pred zapasom: 96.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 94.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 94.7
11 : 5
2019-12-15
PavelHBody pred hrou: 104.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.9
:
JozefSBody pred zapasom: 102.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.6
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.7
3 : 11
2019-12-15
ZuzkaHBody pred hrou: 94.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.0
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.1
:
JozefSBody pred zapasom: 105.7
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 107.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 107.4
6 : 11
2019-12-15
MarekKBody pred zapasom: 109.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 109.9
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 110.0
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 93.1
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 93.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 93.8
:
PavelHBody pred zapasom: 100.9
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 100.2
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 100.3
,
JozefSBody pred zapasom: 107.4
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 106.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 106.7
21 : 18
2019-12-15
JankaZBody pred zapasom: 91.2
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 95.7
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 95.9
,
PavelHBody pred zapasom: 100.3
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 105.3
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 105.5
:
MarekKBody pred zapasom: 110.0
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 104.8
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 104.9
,
ZuzkaHBody pred zapasom: 93.8
Po hre, po porovnani ocakavania a skutocnosti: 89.4
Po pridani niekolko 'drobnych' za ziskane 'lopticky': 89.5
21 : 16
21 : 15
21 : 10